Sử dụng một số chế phẩm thảo dược trong điều trị hội chứng hô hấp (HCHH) ở gà nuôi tại Thừa Thiên Huế

Abstract

TÓM TẮT

Khảo sát gà nhiễm hội chừng hô hấp (HCHH) trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2015 trên 6700 gà nuôi thịt và 5000 gà đẻ tại Thừa Thiên Huế cho thấy tỷ lệ mắc HCHH ở gà thịt là 10,44%, ở gà đẻ là 12,40%, tương đương các khu vực khác trong nước. Gà mắc HCHH được tách ra điều trị bằng kháng sinh theo quy trình hiện hành (Baytril 10%, 1ml/ 1 lít nước cho uống tự do) so với dùng các chế phẩm (CP)  thảo dược: CP3; CP4; CP5 mỗi CP hai liều lượng, tương ứng 4,0 và 6,0; 4,2 và 6,3; 6,4 và 9,6 (g/ lit nước cho uống tự do). Kết quả cho thấy các CP thảo dược tác dụng chậm hơn dùng kháng sinh, nhưng hiệu quả điều trị tương đương kháng sinh. Tỷ lệ khỏi bệnh ở gà thịt 50-72,7% (so với 50,4% điều trị bằng kháng sinh), ở gà đẻ 66,6-91,7% (so với 66,6% điều trị bằng kháng sinh). Sử dụng CP thảo dược ít ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất ở gà đẻ so với dùng kháng sinh. Trong đó CP5 với cả hai liều dùng (6,4g  và 9,6 g/ lít nước) cho hiệu quả điều trị cao nhất cả ở gà thịt và gà đẻ. Đề nghị sử dụng CP5 với hai liều đã thí nghiệm pha vào nước  uống trong điều trị HCHH ở gà.

Từ khóa: chế phẩm  CP3, CP4, CP5; gà nhiễm HCHH; hiệu quả điều trị.

TÓM TẮT

Khảo sát gà nhiễm hội chừng hô hấp (HCHH) trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2015 trên 6700 gà nuôi thịt và 5000 gà đẻ tại Thừa Thiên Huế cho thấy tỷ lệ mắc HCHH ở gà thịt là 10,44%, ở gà đẻ là 12,40%, tương đương các khu vực khác trong nước. Gà mắc HCHH được tách ra điều trị bằng kháng sinh theo quy trình hiện hành (Baytril 10%, 1ml/ 1 lít nước cho uống tự do) so với dùng các chế phẩm (CP)  thảo dược: CP3; CP4; CP5 mỗi CP hai liều lượng, tương ứng 4,0 và 6,0; 4,2 và 6,3; 6,4 và 9,6 (g/ lit nước cho uống tự do). Kết quả cho thấy các CP thảo dược tác dụng chậm hơn dùng kháng sinh, nhưng hiệu quả điều trị tương đương kháng sinh. Tỷ lệ khỏi bệnh ở gà thịt 50-72,7% (so với 50,4% điều trị bằng kháng sinh), ở gà đẻ 66,6-91,7% (so với 66,6% điều trị bằng kháng sinh). Sử dụng CP thảo dược ít ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất ở gà đẻ so với dùng kháng sinh. Trong đó CP5 với cả hai liều dùng (6,4g  và 9,6 g/ lít nước) cho hiệu quả điều trị cao nhất cả ở gà thịt và gà đẻ. Đề nghị sử dụng CP5 với hai liều đã thí nghiệm pha vào nước  uống trong điều trị HCHH ở gà.

Từ khóa: chế phẩm  CP3, CP4, CP5; gà nhiễm HCHH; hiệu quả điều trị.

TÓM TẮT

Khảo sát gà nhiễm hội chừng hô hấp (HCHH) trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2015 trên 6700 gà nuôi thịt và 5000 gà đẻ tại Thừa Thiên Huế cho thấy tỷ lệ mắc HCHH ở gà thịt là 10,44%, ở gà đẻ là 12,40%, tương đương các khu vực khác trong nước. Gà mắc HCHH được tách ra điều trị bằng kháng sinh theo quy trình hiện hành (Baytril 10%, 1ml/ 1 lít nước cho uống tự do) so với dùng các chế phẩm (CP)  thảo dược: CP3; CP4; CP5 mỗi CP hai liều lượng, tương ứng 4,0 và 6,0; 4,2 và 6,3; 6,4 và 9,6 (g/ lit nước cho uống tự do). Kết quả cho thấy các CP thảo dược tác dụng chậm hơn dùng kháng sinh, nhưng hiệu quả điều trị tương đương kháng sinh. Tỷ lệ khỏi bệnh ở gà thịt 50-72,7% (so với 50,4% điều trị bằng kháng sinh), ở gà đẻ 66,6-91,7% (so với 66,6% điều trị bằng kháng sinh). Sử dụng CP thảo dược ít ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất ở gà đẻ so với dùng kháng sinh. Trong đó CP5 với cả hai liều dùng (6,4g  và 9,6 g/ lít nước) cho hiệu quả điều trị cao nhất cả ở gà thịt và gà đẻ. Đề nghị sử dụng CP5 với hai liều đã thí nghiệm pha vào nước  uống trong điều trị HCHH ở gà.

Từ khóa: chế phẩm  CP3, CP4, CP5; gà nhiễm HCHH; hiệu quả điều trị.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2902