NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ MỘT SỐ CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC TRONG NƯỚC SO VỚI CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC NƯỚC NGOÀI TRÊN GÀ ĐẺ NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

 

 TÓM TẮT

 

 Mục đích của nghiên cứu này là xác định hiệu quả của các chế phẩm (CP) thảo dược CP3, CP4, CP5 do Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ cung cấp, trộn vào thức ăn với liều tương ứng 300g, 315g, 320g/100 kg thức ăn so với chế phẩm thảo dược nước ngoài (TDNN) là Digestarom Poultry, liều 15g/100 kg thức ăn cho gà đẻ. Tổng số 150 gà mái đẻ giống Hyline được phân vào 5 nghiệm thức theo nguyên tắc CRD, 30 con cho một nghiệm thức (3con/ô, 10 ô-lặp lại 10 lần). Lô DC0: KPCS (2850 kcal năng lượng trao đổi/kg thức ăn; 17,5% protein thô); lô DC1: KPCS + TDNN; lô CP3: KPCS + CP3; lô 4: KPCS + CP4 và lô 5: KPCS + CP5. Kết quả cho thấy gà ở các lô sử dụng CP trong nước cho tỷ lệ đẻ (81-87%); năng suất trứng (5,5-6,1 quả/tuần); khối lượng trứng (63,5- 64,3 g/quả); chi phí thức ăn cho 10 quả trứng (1,38-1,41 kg), tỷ lệ nhiễm HCHH (0,19-0,31%) và tỷ lệ sống (93,4- 96,7%) tương đương với gà lô sử dụng Digestarom Poultry và tốt hơn gà lô DC0. Trong đó lô gà sử dụng CP4 cho hiệu quả cao nhất. Gà lô sử dụng CP3 có tỷ lệ trứng dị hình và tỷ lệ HCHH cao hơn các CP còn lại. Đề nghị sử dụng CP4 với liều 315g/100kg thức ăn cho chăn nuôi gà đẻ thay cho TDNN.

Từ khóa: chế phẩm CP3, CP4, CP5; sức sản xuất trứng; bệnh đường hô hấp.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2903