NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG GIEO ĐẾN NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÂM CANH LÚA CẢI TIẾN (SRI) TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Thí nghiệm gồm 4 lượng giống gieo (20, 40, 60 và 80 kg/ha) trên hai giống lúa HT1 và P6, bố trí theo kiểu ô lớn - ô nhỏ (split – plot) với 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong vụ Đông Xuân và Hè Thu 2014 trên đất chuyên trồng lúa của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhằm đánh giá ảnh hưởng của lượng giống gieo theo hướng SRI đến một số chi tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng giống gieo khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, hiệu quả kinh tế của hai giống lúa nghiên cứu. Nhìn chung lượng giống gieo 60 kg/ha ở vụ đông xuân và 40 - 60 kg/ha ở vụ hè thu có một số chỉ tiêu sinh trưởng tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, tiếp đến là lượng giống gieo 80 kg/ha ở vụ hè thu và vụ đông xuân.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2907