XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DI (2-ETHYLHEXYL) ADIPATE (DEHA) TRONG MÀNG BỌC THỰC PHẨM POLYVINYL CLORID (PVC) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (GCMS)

Abstract

Qui trình xác định DEHA trong các màng bọc thực phẩm PVC đã được xây dựng bằng phương pháp sắc ký khối phổ (GCMS). Mẫu được hòa tan bằng dung môi tetra hydrofuran, lọc qua màng lọc 0,45µm Cellulose và tiêm vào máy GCMS. Phương pháp có tính tương thích cao (RSD < 4,7%). Khoảng tuyến tính của nồng độ DEHA được khảo sát từ 5 - 50 mg/L (r = 0,9995). Phương pháp được thẩm định cho độ chính xác và độ đúng thích hợp với độ thu hồi của DEHA từ màng bọc thực phẩm đạt từ 99,81% - 105,66%.  Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng lần lượt là 0,5 mg/L và 1,7 mg/L.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2909