NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG LẠC MỚI TẠI QUẢNG BÌNH

Abstract

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất một số giống lạc mới được chúng tôi tiến hành trong vụ Đông Xuân 2014-2015 và vụ hè Thu 2015 tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. Kết quả thu được cho thấy: Thời gian sinh trưởng của các giống dao động từ  94-118 ngày đối với vụ Đông Xuân và 85-98 ngày đối với vụ Hè Thu. Chiều cao cây của các giống thuộc dạng thấp và trung bình, dao động từ 43,92-58,08cm ở vụ Đông Xuân và 40,25-59,19cm ở vụ Hè Thu. Hầu hết các giống đều sinh trưởng phát triển tốt, thấp cây, ra hoa tập trung, thời gian ra hoa từ 24-28 ngày đối với vụ Hè Thu và 27-36 ngày đối với vụ Đông Xuân. Đã xác định được 3 giống có khả năng chống chịu bệnh khá là giống 12-32, 12-30 và 12-21, tất cả các giống thí nghiệm có mức nhiễm bệnh ở vụ Hè Thu thấp hơn vụ Đông Xuân.Hầu hết các giống thí nghiệm đều có năng suất thực thu cao hơn so với giống đối chứng. Các giống có năng suất thực thu cao và ổn định trong cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu là giống DTN, 12-30, 12-32, 12-18 và 12-28. Trong đó có 2 giống vừa cho năng suất cao vừa có khả năng chống chịu bệnh là giống 12-30 và 12-32.
https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2910