Đánh giá một số dòng cà chua mới chọn tạo và khả năng tạo hạt lai của những dòng triển vọng tại Đà Lạt, Lâm Đồng/Evaluation of new tomato lines and capability of hybrid seed production of potential tomato lines at Dalat, Lamdong

Abstract

Tóm tắt. Kết quả thí nghiệm của chúng tôi cho thấy: 1) 27 dòng cà chua thí nghiệm có các chỉ tiêu nông sinh học tương đối đa dạng, mức độ nhiễm sâu bệnh hại ít, chất lượng và tiềm năng cho năng suất quả cao. Đây là nguồn gen phong phú để lựa chọn sử dụng tạo giống lai; 2) Có 4 dòng có triển vọng và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước, các tính trạng tương đối ổn định là: 389, 485, 691 và 709; 3) Trong 12 tổ hợp lai (♀/♂) từ 4 dòng triển vọng, 4 tổ hợp có khả năng tạo hạt lai kém là: 691x709, 485x709, 709x691 và 389x691. 8 tổ hợp lai còn lại có các chỉ tiêu tỷ lệ đậu quả, số hạt/quả đạt chất lượng, số hạt lép/quả, khối lượng 1000 hạt, tỉ lệ nảy mầm của hạt lai đều đạt giá trị cao. 4) Cần tiếp tục so sánh con lai của 8 tổ hợp lai này với giống cà chua đang được sản xuất đại trà tại Lâm Đồng để đánh giá và tuyển chọn chúng trong những vụ tiếp theo.

Từ khóa: dòng cà chua mới, hạt giống lai

Abstract. The results of our research were indicated that: 1) 27 new tomato lines in our experiment have hightly variance in bio-agronomic characters, lack of pest infection, hight potential on quality and yield. They are good genetic resources for hybride seed breeding; 2) 4 potential tomato lines are 389, 485, 691 and 709; 3) in 12 crossing combination (♀/♂) for hybride seed breeding from 4 potential tomato lines, 4 crossing combination have bad in hybrid seed production (691x709, 485x709, 709x691 và 389x691), 8 crossing combination have good in fruit-setting, seeds number/fruit, 1.000 seeds weight, seed vigor and seed germination indicates. 4) Need to compare 8 crossing combination for hybrid seed breeding with commonalty tomato variety at Lam Dong for continue evaluation and collection in next seasons.

Key words: new tomato lines, hybrid seed
https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2921