TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY TỈNH THỪA THIẾN HUẾ

Abstract

Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế có quá trình đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh trong những năm gần đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Trong giai đoạn 2005-2013, tỷ lệ đô thị hóa của thị xã đã tăng 44,84% và đạt 58,46% vào năm 2013.  Bên cạnh đó, chỉ số dân số thành thị- nông thôn đã tăng gấp 8.92 lần trong giai đoạn này. (ii) Dưới tác động của quá trình đô thị hóa, đất đai của thị xã biến động theo hướng tăng nhanh diện tích đất phi nông nghiệp, giảm diện tích đất chưa sử dụng và một số loại đất nông nghiệp để phục vụ cho việc phát triển đô thị; (iii) Quá trình đô thị hóa đã làm cho quỹ đất của thị xã được khai thác đưa vào sử dụng theo hướng hiệu quả với tỷ lệ sử dụng đất đạt 99,01% vào năm 2013 đồng thời tỷ lệ đất phi nông nghiệp đã tăng thêm 11,66% trong giai đoạn 2005-2013 và chiếm 25,05% trong cơ cấu sử dụng đất năm 2013 của thị xã; (iv) Quá trình đô thị hóa đã thúc đẩy thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý các dịch vụ công về đất đai và quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản....(v) Quá trình đô thị hóa đã làm gia tăng áp lực đối với công tác quy hoạch sử dụng đất, công tác quản lý tài chính về đất đai cũng như vấn đề giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo về đất đai... trên địa bàn thị xã.
https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2922