XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI NĂM 2013, ĐỊNH HƯỚNG 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014 nhằm xác định các yếu tố khí hậu cực đoan ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp và xây dựng bản đồ ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai thời điểm hiện tại, định hướng năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các yếu tố khí hậu hạn hán, lượng mưa, mức độ sạt lở và lũ lụt để xây dựng bản đồ tổn thương. Bản đồ biến đổi khí hậu chung là chồng ghép các bản đồ tổn thương, bản đồ hạn hán, bản đồ sạt lở đất, bản đồ lượng mưa. Bản đồ biến đổi khí hậu tác động đến ngành nông nghiệp được chồng ghép bản đồ biến đổi khí hậu với bản đồ ngành nông nghiệp để xác định mức độ ảnh hưởng đến các đối tượng trong ngành nông nghiệp. Bản đồ vùng đặc biệt nguy hiểm xác định những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do các hiện tượng thời tiết cực đoan và thể hiện chi tiết các đổi tượng bị ảnh hưởng. Về mặt kỹ thuật, việc thành lập bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro về hạn hán, ngập lụt, sạt lở đất, bản đồ biến đổi khí hậu được ứng dụng mô hình toán thủy văn, công nghệ GIS kết hợp với các phương pháp truyền thống phù hợp với mục tiêu đặt ra.

Từ khóa: Bản đồ, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, tỉnh Gia Lai

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2923