ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ SINH THÁI, VAI TRÒ KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC LOÀI CÁ KHÁC NHAU TRONG MÔ HÌNH NUÔI XEN GHÉP TÔM SÚ VỚI CÁ ĐỐI, CÁ KÌNH, CÁ DÌA VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI

Abstract

Từ việc phân tích và đánh giá vai trò sinh thái, vai trò môi trường và khả năng thích ứng của các mô hình nuôi tôm sú xen ghéo với cá (cá đối mục, cá dìa, cá Kình). Kết quả nghiên cứu khẳng định sự có mặt của các loài cá khác nhau trong mô hình nuôi tôm sú theo hai phương thức BTC và QCCT ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là mô hình được đánh giá có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi môi trường, giảm thiểu các rủi ro về dịch bệnh và đáp ứng được nhu cầu thay đổi của thị trường tiêu thụ. Sử dụng các loài cá trong ao nuôi đã góp phần duy trì (44,32%) và cải thiện (53,41%) chất lượng môi trường nước. Dịch bệnh cũng được đánh giá là giảm đi đáng kể (98,89%) sau khi đưa mô hình vào áp dụng. Nhu cầu tiêu thụ các sảm phẩm từ mô hình đều ở mức cao và phù hợp với thị hiếu. Mặc dù người nuôi đã có sự chủ động trong tìm hiểu thông tin thi trường và tiêu thụ sản phẩm nhưng nhìn chung thị trường và giá cả vẫn bị khống chế bởi các tiểu thương và thương lái thu gom. Đây là những cơ sở khoa học đáng tin cậy để các nhà quản lý đề xuất các chính sách phù hợp nhằm phát triển biền vững nghề nuôi tôm tại địa phương.
https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2924