ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Thí nghiệm gồm 4 công thức thời vụ trên hai giống lúa chịu mặn OM8104 và MNR3, bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB), 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong vụ hè thu 2013 trên đất nhiễm mặn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định thời vụ gieo trồng thích hợp nhất để các giống lúa chịu mặn có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời vụ trồng đã ảnh hưởng đến chiều cao cây, diện tích lá đòng, số lá xanh còn lại trên cây, khả năng đẻ nhánh, một số chỉ tiêu hình thái và năng suất của các giống lúa.  Thời vụ gieo cấy vào ngày 30 tháng 5 (công thức III) và ngày 9 tháng 6 (Công thức IV) đã cho năng suất cao trên cả hai giống. Giống OM8104 đạt 4,4 và 4,6 tấn/ha và MNR3 đạt 5,0 và 6,1 tấn/ha tương ứng với hai công thức thời vụ trên. Độ mặn đất biến động từ 4,1 đến 8,3 dS/m và độ mặn nước biến động từ 1,3 đến 7,1 dS/m. Thời vụ gieo trồng nào có độ mặn cao vào giai đoạn trỗ và vào chắc thì năng suất lúa bị giảm. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời vụ gieo cấy vào 30 tháng 5 và ngày 9 tháng 6 là thích hợp nhất cho cả hai giống lúa chịu mặn OM8104 và MNR3 trên đất trồng lúa bị nhiễm mặn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Từ khóa: Các giống lúa chịu mặn, đất nhiễm mặn, năng suất, thời vụ trồng.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2927