ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT KHI THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Bài báo này là nỗ lực của các tác giả nhằm đánh giá việc thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất khi tham gia thị trường bất động sản tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Các quyền của chủ sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu đã được thực hiện tương đối đầy đủ; Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2008-2013 đạt mức cao (trên 90%); Việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất diễn ra sôi nổi nhưng lại có xu hướng giảm dần về số lượng giao dịch; Việc thực hiện quyền cho thuê và cho thuê lại quyền sử dụng đất còn hạn chế về đối tượng thực hiện cũng như số lượng giao dịch; Việc thực hiện quyền thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất có số lượng hồ sơ lớn nhất và có xu hướng tăng dần, trong đó, số lượng hồ sơ thế chấp của hộ gia đình, cá nhân chiếm đa số (99,18% tổng hồ sơ thế chấp); Đến nay, địa phương chỉ có một trường hợp thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất và việc lưu trữ hồ sơ góp vốn chưa được quản lý chặt chẽ; Thủ tục thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất đang ngày càng đơn giản, giúp người dân dễ tiếp cận hơn (80% người được điều tra cho rằng thủ tục thực hiện bình thường và đơn giản); Các cán bộ thực hiện gây được nhiều thiện cảm với người sử dụng đất, tuy nhiên khi thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn do hồ sơ lưu chủ yếu ở dạng giấy nên khó quản lý, lực lượng phục vụ công tác quản lý đất đai còn mỏng, thiếu sự đồng bộ, nhất quán giữa các đơn vị liên quan khi tổ chức thực hiện,…

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2930