NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LẠC CHỊU HẠN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lạc chịu hạn có triển vọng được chúng tôi tiến hành trong vụ Hè Thu 2014 tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế nhằm tuyển chọn giống  mới có khả năng chịu hạn, cho năng suất và hàm lượng dầu cao và phù hợp với điều kiện sản xuất ở những vùng không chủ động nước tưới ở Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Các giống lạc thí nghiệm đều là những giống trung ngày, có biểu hiện sinh trưởng phát triển khá trong điều kiện vụ Hè Thu tại Thừa Thiên Huế, các giống này đều có khả năng chịu hạn tốt hơn so với giống đối chứng TQ36 (Dù Tây Nguyên). Trong các giống lạc thí nghiệm, có 3 giống cho năng suất cao hơn giống đối chứng là giống TQ9 (30,57 tạ/ha), giống TQ34 (30,00 tạ/ha) và giống TQ30 (26,33 tạ/ha); Có 2 giống cho hàm lượng dầu và năng suất dầu cao hơn giống đối chứng là giống TQ34 (54,23%, 12,40 tạ/ha) và giống TQ 9 (53,27%, 11,86 tạ/ha).
https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2942