ĐẶC TRƯNG CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Thảm thực vật tự nhiên vùng đất cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế phân bố trên hai dạng lập địa chính đó là dạng đất cát khô hoàn toàn ở địa hình cao và dạng đất cát bán ngập ở ven trằm, vùng trũng. Nghiên cứu đặc trưng của các quần xã thực vật vùng đất cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu xác định các quần xã thực vật điển hình theo dạng lập địa làm cơ sở cho các nghiên cứu phục hồi trong tương lai. Căn cứ vào ưu thế sinh thái trong tổ thành loài, cấu trúc tầng thứ, dạng sống của thực vật trong từng dạng địa hình, thổ nhưỡng, thảm thực vật tự nhiên vùng cát nội đồng được xác định thành 6 quần xã thực vật theo các dạng lập địa đã phân lập: trên đất cát khô có hai kiểu quần xã đó là (1) quần xã cây gỗ, cây bụi và (2) quần xã cỏ; trên đất cát bán ngập nước, ven trằm hoặc vùng cát trũng gồm bốn kiểu quần xã đó là (3) quần xã Tràm ven trằm, (4) quần xã cỏ ẩm ven trằm, (5) quần xã cây gỗ lớn vùng cát trũng và (6) quần xã cây bụi nhỏ vùng cát trũng. Như vậy sự đa dạng của các quần xã thực vật ở các vùng nghiên cứu phản ánh tính chất đặc trưng của môi trường vùng đất cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2943