ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla serata Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPE

Abstract

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ nuôi đến thời gian biến thải và tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Mỗi nghiệm thức tương ứng với một mật độ nuôi; đó là 100, 150, 200, 250 và 300 ấu trùng/lít. Kết quả cho thấy, mật độ khác nhau không ảnh hưởng đến thời gian biến thái nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển. Tỷ lệ sống ở mật độ nuôi 200 con/lít là cao nhất (21,5%), trong khi mật độ 300 con/lít là thấp nhất (16,1%). Kết luận, mật độ ương nuôi ấu trùng cua biển (S. serrata) từ Zoea 1 đến Megalope thích hợp là 200 ấu trùng cho 1 lít nước.

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2945