ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG

Abstract

Nghiên cứu được tiến hành trên tôm thẻ chân trắng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2015 với mục tiêu xác định ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng giai đoạn ương giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức có bổ sung chế phẩm CP-Bioplus, chế phẩm pH Fixer và lô đối chứng không bổ sung chế phẩm sinh học với 3 lần lập lại.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sử dụng chế phẩm sinh học cho kết quả về tăng trưởng khối lượng, chiều dài và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng giai đoạn ương cao hơn so với đối chứng (p<0,05). Đồng thời, chế phẩm pH Fixer cho kết quả tốt hơn (p<0,05) so với chế phẩm CP-Bioplus.

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, chế phẩm sinh học, tỷ lệ sống.

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2946