ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁ LĂNG ĐUÔI ĐỎ (Hemibagrus wyckioides Chaux và Fang, 1949) NUÔI TRONG LỒNG TRÊN HỒ CHỨA EA KAO- BUÔN MA THUỘT- ĐĂKLĂK

Abstract

Ea Kao là một trong những hồ nhân tạo lớn của tỉnh Đăk Lăk, hồ chứa sản lượng cá trung bình khoảng 50 tấn/năm, có năm lên tới 120 tấn/năm [5]. Do nhu cầu tiêu thụ cá lăng đuôi đỏ tăng cao nên hiện nay người dân Buôn Ma Thuột đang phát triển nuôi cá lăng đuôi đỏ trên các hồ chứa. Kết quả nghiên cứu này cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, DO, NH3 của hồ Ea Kao nằm trong giới hạn cho phép, thích hợp cho sự phát triển của cá. Nuôi cá lăng đuôi đỏ ở mật độ 20 con/m2 cho tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống cao hơn so với mật độ 25con/m2 và 30 con/m2.

Từ khóa: cá lăng đuôi đỏ, mật độ, tăng trưởng, nuôi lồng, hồ Ea Kao.

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2947