THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI XEN GHÉP MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ TẠI HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Qua thử nghiệm các mô hình nuôi ghép tôm Sú, cá Kình, Dìa, Rô phi, cua Xanh, rong Câu ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên cho thấy các mô hình đều đạt hiệu quả kinh tế. Mô hình 1 đạt 55 triệu đồng/ha/vụ; mô hình 2 (75 triệu đồng/ha/vụ) và mô hình 3 (45 triệu đồng/ha/vụ) trong 4 tháng nuôi. Cuối vụ nuôi (120 ngày) tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm Sú ở mô hình 3 đạt cao nhất 0,30 g/con/ngày; mô hình 2 đạt 0,27 g/con/ngày và thấp nhất ở mô hình 1 0,26 g/con/ngày. Tốc độ tăng trưởng của tôm về chiều dài ở mô hình 2 đạt 0,13 cm/con/ngày; mô hình 3 đạt 0,12 g/con/ngày và đạt thấp nhất ở mô hình 1 là 0,11 g/con/ngày. Tỷ lệ sống của các đối tượng nuôi trong các mô hình đều đạt trên 50%: tôm Sú đạt 66%; cá Kình 67%; cá Dìa 54%; cá Rô phi 60% và cua Xanh 58,5%. Trong quá trình nuôi ít xuất hiện dịch bệnh, tuy lãi suất không cao bằng các mô hình nuôi đơn tôm Sú nhưng chi phí đầu tư thấp hơn, người dân dễ chăm sóc quản lý.

Từ khóa:cá Dìa, Kình, Rô phi, tôm Sú, cua Xanh, xen ghép.

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2949