NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản của cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) trên 195 mẫu cá bao gồm 74 mẫu cá đực và 121 mẫu cá cái có khối lượng giao động từ 14,8 g/con đến 30,5 g/con, chiều dài từ 11,0-20,0 cm/con đã cho kết quả rằng: Tỷ lệ đực : cái bắt gặp ở tất cả các kích cỡ là: 37,95% : 62,05%. Tháng 4 và tháng 5 là tháng bắt đầu mùa sinh sản của cá chạch bùn. Cá Chạch bùn là loài đẻ nhiều lần trong năm. Sức sinh sản tuyệt đối cao nhất ở nhóm có chiều dài từ 17,1-20,0 cm là 12.920 trứng/cá thể. Sức sinh sản tương đối dao động trung bình là 425-601 trứng/gam trọng lượng cơ thể. Nghiên cứu này bước đầu làm cơ sở khoa học cho sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá chạch bùn.

Từ khóa: Cá chạch bùn, mùa sinh sản, tỷ lệ đực cái, sức sinh sản.

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2950