ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS LINNAEUS, 1766) Ở MIỀN TRUNG, VIỆT NAM

Abstract

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 11/2013 đến tháng 05/2014 trên các mẫu vật thuộc loài cá nâu Scatophagus argus Linnaeus, 1766 thu thập tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế và tại các tỉnh Quảng Tri, Quảng Nam để xác định một số đặc điểm sinh học sinh sản cơ bản của chúng.  Các chỉ tiêu phân tích bao gồm kích thước cá khai thác, thành phần tuổi cá khai thác, tỷ lệ đực/cái, đặc điểm về sự phát triển của tuyến sinh dục và các đặc điểm về sinh sản. Kết quả cho thấy kích thước khai thác của cá nâu tại Thừa Thiên Huế dao động từ 57 – 238 mm. Độ tuổi khai thác phổ biến từ 2-3 tuổi. Tỉ lệ đực: cái theo nhóm tuổi lần lượt 1+(0.7:1); 2+( 0.85:1) và3+(0.89:1). Sức sinh sản tuyệt đối của cá nâu dao động trong khoảng từ  650.210 - 1.198.260 trứng/cá thể cá cái. Sức sinh sản tương đối của cá nâu dao động trong khoảng từ 2.705 – 4.772 trứng/g cơ thể cá. Cá Nâu có hệ số thành thục cao vào tháng 4 và 5 hàng năm, mùa vụ sinh sản bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 7 đến tháng 8.

 

Từ khoá:Buồng trứng, cá nâu, sinh học sinh sản, tinh sào

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2952