NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP BẢN ĐỒ NGUỒN LỢI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ Ở KHU BẢO VỆ THỦY SẢN DOI CHỎI, PHÚ DIÊN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Ứng dụng GIS để thiết lập bản đồ nguồn lợi thân mềm hai mảnh vỏ ở khu bảo vệ thủy sản Doi Chỏi đã cho kết quả rõ ràng và chính xác, qua đó thể hiện tính ưu việt của công cụ GIS. Nghiên cứu này đã xây dựng được bản đồ về thành phần loài động vật than mềm hai mãnh vỏ với 22 loài được xác định, trong đó có 11 loài, 2 họ, 1 bộ là mới so các nghiên cứu khác ở hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Ngoài ra, nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ mật độ và sinh khối của động vật thân mềm hai mãnh vỏ theo thời gian và không gian. Tháng có mật độ và sinh khối cao nhất là tháng 4, trong khi đó tháng 1 là tháng có mật độ và sinh khối thấp nhất.  Các điểm DC1-DC6 là nơi có số lượng thành phần loài nhiều hơn so với các điểm khác, mật độ và sinh khối trung bình tại các điểm này biến động từ 3,67 – 8 cá thể/m2 và 32,53 – 59,98g/m2.

Từ khóa: động vật thân mềm hai mảnh vỏ, khu bảo vệ thủy sản, Doi Chỏi, bản đồ, GIS.

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2959