Nghiên cứu đặc điểm sinh hoá vi khuẩn Streptococcus sp. gây bệnh trên cá rô phi nuôi tại đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam.

Abstract

Trong nghiên cứu này, 36 chủng Streptococcus sp. được định danh bằng phương pháp xác định đặc điểm sinh hoá. Tất cả các chủng vi khuẩn được thu thập từ những dịch bệnh tự nhiên xuất hiện tại một số trang trại nuôi cá rô phi của 4 vùng nuôi khác nhau ở Việt Nam vào năm 2014. Các mẫu phân lập được định danh bằng cả phương pháp kiểm tra truyền thống, xác định đặc điểm sinh hóa vi khuẩn và bằng phương pháp PCR. Trong 36 mẫu Streptococcus sp. phân lập từ cá rô phi bị bệnh có 7 mẫu được định danh là S.iniae và 29 mẫu được định danh là S.agalactiae. Kết quả thử khả năng kháng của kháng sinh cho thấy hầu hết các mẫu phân lập đều kháng lại 8 loại kháng sinh Ofloxacin, Nitrofuran, Tetracyline, Oxaciline, Bacitracin, Ampiciline, Amocilline và Streptomycine.

Từ khóa: Cá rô phi, Streptococcus, kháng thuốc

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2963