ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Nghiên cứu này trình bày kết quả khảo sát về diện tích, phương thức nuôi, phương pháp quản lý môi trường, kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng cũng như chất lượng và nguồn cung cấp con giống trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Kết quả khảo sát được thực hiện trên 90 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thuộc 3 xã có diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng lớn nhất gồm Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Phong và khu nuôi tôm công nghiệp Quảng Thuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên địa bàn thị xã Ba Đồn có 3 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng chủ yếu là quảng canh cải tiến (38,89%), bán thâm canh (36,67%) và thâm canh (24,44%). Mật độ thả giống dao động từ 40 -150 con/m2 bình quân 78,0±3,0 con/m2. Ao nuôi chủ yếu là ao đất có diện tích ao nuôi từ 0,22 - 0,54 ha/ao (trung bình là 0,39±0,09 ha/ao), có trên 73,33% và 76,67% tổng số hộ nuôi tôm không có ao lắng và ao xử lý nước thải. Đánh giá cũng cho thấy có 67,79% số hộ nuôi tôm cho rằng chất lượng con giống đảm bảo, tuy nhiên các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn chỉ đủ cung cấp được 55,56% nhu cầu con giống. 

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2966