Sinh sản nhân tạo cá Lăng đuôi đỏ Hemibagrus wyckioides (Fang & Chaux, 1949) tại tỉnh Đắk Lắk

Abstract

Cá Lăng đuôi đỏ bố mẹ Hemibagrus wyckioides đánh bắt ngoài tự nhiên được nuôi vỗ trong ao đất tại Đắk Lắk để nghiên cứu sinh sản nhân tạo. Kết quả cho thấy, cá Lăng đuôi đỏ bắt đầu sinh sản vào tháng 4 với tỷ lệ thành thục của cá cái là 45% và cá đực 70%. Tỷ lệ thành thục cao nhất đạt 100% ở cá đực và 70% ở cá cái vào tháng 6. Có thể dùng LHRH-A kết hợp Dom để kích thích cá sinh sản với liều lượng hiệu quả nhất là 150 μg LHRH-A + 15 mg Dom/kg cá cái. Ở nhiệt độ nước 25 – 27oC, thời gian hiệu ứng từ 12,0 – 13,5 giờ. Tỷ lệ đẻ đạt 100% khi sử dụng liều 150 µg LHRH-A + 15 mg Dom/kg cá cái và 200 µg LHRH-A + 20 mg Dom/kg cá cái. Sức sinh sản thực tế 11.133 – 15.169 trứng/kg cá cái. Cá Lăng đuôi đỏ là loài đẻ trứng dính. Đường kính trứng mới đẻ dao động từ 1,9 – 2,1 mm. Ở nhiệt độ nước 25 – 28oC, thời gian nở là 30 – 39 giờ. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở trung bình 53,9 – 71,3% và 65,8 – 77,6%. Năng suất cá bột trung bình 3.944 – 8.238 con/kg cá cái.

Từ khóa: Cá Lăng đuôi đỏ, LHRH-A, Dom, sinh sản nhân tạo, nở.

 

https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2967