NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN HOẠT ĐỘ CELLULASE NGOẠI BÀO CỦA CHỦNG NẤM MỐC Aspergillus niger T2 VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG CHẾ BIẾN TIÊU SỌ

Abstract

Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của một số yếu tố (nhiệt độ, pH ban đầu, thời gian nuôi cấy, nồng độ CMC, nồng độ NaNO) đến khả năng sinh tổng hợp cellulose của chủng nấm mốc Aspergillus niger T2 và ứng dụng trong quá trình chế biến tiêu sọ. Kết quả cho thấy các điều kiện thích hợp để chủng nấm Aspergillus niger T2 sinh tổng hợp cellulase cao nhất ở nhiệt độ 30oC, pH ban đầu là 4,5, ở nồng độ cơ chất CMC: 1,5% và  nồng độ NaNO3: 0,3% sau 144 giờ nuôi cấy với các giá trị hoạt độ enzyme thu được lần lượt là 328,649 IU/ml, 459,323 UI/ml, 466,447 UI/ml, 466,762 UI/ml và 287,594 UI/ml. Sinh khối nấm mốc Aspergillus niger T2 được ủ với tiêu nguyên liệu có tác dụng đáng kể đến khả năng bóc vỏ trong sản xuất tiêu sọ. Hiệu suất bóc vỏ tiêu của chủng nấm Aspergillus niger T2 cao nhất đạt 99,977% sau 4 ngày xử lý với hàm lượng chủng bổ sung là 4%.

Từ khóa: Aspergillus niger, bóc vỏ tiêu, cellulase, enzyme, tiêu sọ
https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2970