NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG KALI THÍCH HỢP CHO HAI GIỐNG LÚA OM8104 VÀ MNR3 TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN DUY XUYÊN, QUẢNG NAM/ STUDY ON POTASSIUM RATES APPLICATION FOR TWO RICE VARIETIES OM8104 AND MNR3 ON SALINE SOIL AT DUY XUYEN, QUANG NAM

Abstract

Tóm tắt. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên 2 giống lúa OM8104 và MNR3 trong điều kiện đất nhiễm mặn tại Duy Xuyên, Quảng Nam năm 2012-2013 cho thấy: 1) Bón kali đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, khả năng chống đổ, chịu mặn và chống chịu sâu bệnh hại của 2 giống, từ đó ảnh hưởng đến cá yếu tố cấu thành năng suất và sự tạo năng suất; 2) Liều lượng kali thích hợp cho giống OM8104 là 30-60 kg K2O/ha. Tại mức bón này, năng suất thực thu đạt 67,94-68,57 tạ/ha, hiệu suất phân kali đạt tới 12,35-22,60 kg thóc/kg K2O, chỉ số VCR đạt 2,72-4,97; 3) Liều lượng kali thích hợp cho giống MNR3 là 30 kg K2O/ha. Tại mức bón này, năng suất thực thu đạt 68,35 tạ/ha, hiệu suất phân kali đạt 14,90 kg thóc/kg K2O, chỉ số VCR đạt 3,28.

Từ khóa: Giống lúa OM8104 và MNR3, phân kali, đất nhiễm mặn

Abstract. The results of our research on potassium rates application for two rice varieties on saline soil at Duy Xuyen, Quang Nam in the year of 2012-2013 were indicated that: 1) Potassium was effected on growth and development, salt and diseases tolerances and the yield of two rice varieties; The best potassium rate for OM8104 variety is 30-60 kg K2O/ha. At this potassium rate application, the yield were 6.794-6.857 kg/ha, efficiency of potassium fertilizer use were 12,35-22,60 kg/kg K2O and VCR were 2,72-4,97; 3) The best potassium rate for MNR3 variety is 30 kg K2O/ha. At this potassium rate application, the yield was 6.835 kg/ha, efficiency of potassium fertilizer use was 14,90 kg/kg K2O and VCR was 3,28.

Key words: OM8104 and MNR3 rice varieties, potassium fertilizer, and saline soil.
https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2973