So sánh sinh trưởng và năng suất hai giống lúa Kinu và Hananomai trên các nguồn đạm

Abstract

Đề tài: “So sánh sinh trưởng và năng suất hai giống lúa Kinu và Hananomai trên các nguồn đạm” được thực hiện nhằm tìm ra nguồn đạm thích hợp đến sinh trưởng và năng suất hai giống lúa. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên theo thể thức thừa số hai nhân tố, bốn lần lặp lại. Nhân tố thứ nhất là hai giống lúa (Kinu và Hananomai), nhân tố thứ hai là năm nguồn đạm: [đối chứng (không bón đạm); 0,2 g N/chậu đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+; 0,1 g N/chậu đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+ kết hợp phân vi sinh Dasvila; 0,2 g N/chậu đạm urea; 0,1 g N/chậu đạm urea kết hợp phân vi sinh Dasvila]. Kết quả cho thấy nguồn đạm 0,1 g N/chậu (tương đương 40 kg N/ha) đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+ kết hợp Dasvila giúp gia tăng chiều cao, số chồi, thành phần năng suất và năng suất (25,73 g/chậu) và cho hiệu quả kinh tế cao hơn các nguồn đạm còn lại.

Từ khóa: Hananomai, Kinu, đạm hạt vàng, phân vi sinh Dasvila.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2975