ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích khoảng gần 47.000 ha, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên do đất có thành phần cơ bản là cát, nên thường nghèo dinh dưỡng, dẫn đến hạn chế năng suất lúa trên vùng đất này. Quản lý dinh dưỡng tổng hợp để nâng cao năng suất lúa là một biện pháp quan trọng. Nghiên cứu được tiến hành trong vụ Đông xuân năm 2014 tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có 7 công thức phân bón, bố trí theo kiểu RCBD với 4 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy phân bón có ảnh hưởng đến năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của lúa, đặc biệt ở công thức bón đầy đủ N-P-K và phân chuồng. Năng suất thực thu cao nhất là 5,25 tấn/ha. Các tổ hợp phân bón khác nhau bón cho lúa cải thiện một số tính chất hóa học đất, tuy nhiên sự chênh lệch giữa các công thức là không lớn. Lãi thu được từ bón phân cho lúa cao nhất là 4,471 triệu đồng/ha ở công thức bón 100 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 5 tấn phân chuồng/ha. Hàm lương N, P, K tích lũy trong cây lúa cũng có sự khác nhau giữa các công thức bón phân.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2976