ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI ĐẮK LẮK

Abstract

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân N, K với 5 mức bón khác nhau cho cà phê vối giai đoạn kinh doanh trồng trên đất bazan tại tỉnh Đắk Lắk từ 2012 đến 2013 trên nền phân 260 kg N + 95 kg P2O5 + 240 kg K2O và 10 tấn phân chuồng (2 năm bón 1 lần) bón theo quy trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ đó xác định được công thức phân bón N5K5 (364 kg N + 95 kg P2O5 + 336 kg K2O/năm/ha) có tỉ lệ % đạm, kali, MgO trong lá cao nhất; hàm lượng diệp lục a tốt nhất 2,03 mg/g lá tươi, cao hơn đối chứng 37%, cường độ quang hợp tốt nhất 24,97 (μmol/m2/s) cao hơn đối chứng 66%, năng suất cà phê nhân cao nhất, đạt 4,33 tấn nhân/ha, cao hơn đối chứng 39%. Công thức bón phân N5K5 cho giá trị sản lượng cao nhất 151,55 triệu đồng/ha, nhưng công thức phân bón N4K5 (338 kg N + 95 kg P2O5 + 336 kg K2O/năm/ha) có hiệu quả kinh tế cao nhất 83,11 triệu đồng/ha/năm, cao hơn đối chứng 38,76 triệu đồng và cũng là công thức cho giá trị sản lượng/chi phí phân bón; lợi nhuận/chi phí phân bón tốt nhất tương ứng 6,96 và 3,82 lần.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2977