Nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ dung dịch dinh dưỡng NQ2 đến sinh trưởng và năng suất xà lách xoăn trồng phương pháp thủy canh bấc đèn tại Thừa Thiên Huế

Abstract

Thí nghiệm thực hiện vụ Xuân 2012 Tại Thừa Thiện Huế, nhằm chọn được một nồng độ dung dịch dinh dưỡng NQ2 thích hợp nhất với xà lách xoăn, cây sinh trưởng tốt, thu năng suất cao và hiệu quả kinh tế lớn nhất. Thí nghiệm gồm 6 công thức, cồng thức I -IV ứng với các nồng độ từ 400-1200 ppm và VI (đối chứng): trồng ngoài đất, nhắc lại 3 lần, mỗi công thức TN trồng 30 hôp xốp, mỗi hộp xốp có kích thước dài x rộng x cao = (50 x 40 x 20 )cm,  trồng 12 cây với mật độ 60 cây/m2. Áp dụng kỹ thuật hệ thống thủy canh bấc đèn. Kết quả cho thấy: Tất cả các nồng độ dung dịch dinh dưỡng NQ2 đều có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của xà lách xoăn vụ Xuân, trong đó Công thức V có nồng độ dung dịch dinh dưỡng 1000 ppm là tốt nhất
https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2980