NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY NITƠ VÀ PHỐT PHO TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự tích lũy nitơ và phốt pho trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã triển khai trên 6 ao lót bạt, nuôi tôm thẻ chân trắng với mật độ 150 con m-2. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng một lượng lớn nitơ và phốt pho được cung cấp vào ao nuôi chủ yếu là từ thức ăn lần lượt chiếm đến 92 % và 94,5 %, còn lại từ con giống và nước cấp chỉ chiếm tỷ lệ thấp, đối với nitơ là 8%, trong đó 7,998 % từ nguồn nước cấp và con giống là 0,002 %, đối với phốt pho là 5,5 %, trong đó từ con giống là 0,001%, từ nước cấp là 5,499 %.  Khả năng chuyển đổi và tích lũy nitơ và phốt pho của tôm nuôi trong mô hình này lần lượt là 30 % và 9 %. Lượng lớn nitơ tôm không hấp thụ được thải ra ngoài môi trường chiếm 70 %, trong đó nước thải chiếm 54 % và trong bùn chiếm 11 %, nitơ thất thoát là 5 %. Phốt pho thải ra ngoài môi trường nước và bùn đáy lần lượt là 20 % và 40 %, lượng phốt pho thất thoát không xác định được chiếm tỷ lệ 31 % của tổng Phốt pho đầu vào. Trung bình để sản xuất ra 1 tấn tôm thương phẩm sẽ thải ra môi trường là 88 kg nitơ và 19 kg phốt pho.

Từ khóa: nitơ, phốtpho, tích lũy, tôm thẻ chân trắng.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2983