ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN VÀ GÓP PHẦN BỔ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM (CHÂN BỤNG VÀ HAI MẢNH VỎ) Ở SÔNG HƯƠNG, CHẢY QUA ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Bài báo này công bố kết quả điều tra tổng hợp về thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và góp phần bổ sung mới các loài thuộc lớp Chân bụng (Gastropoda) và Hai mảnh vỏ (Bivalvia) của ngành Thân mềm (Mollusca). Cho đến nay đã xác định được 82 loài động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Hương thuộc 65 giống, 36 họ, 13 bộ và 7 lớp. Bộ Mesogastropoda ưu thế nhất về loài với 23 loài (chiếm 28,05%), tiếp đến là bộ Veneroida có 11 loài (chiếm 13,41%), bộ Odonata có 10 loài (chiếm 12,20%), bộ Basommatophora và bộ Decapoda có cùng 7 loài (chiếm 8,54%), bộ Ephemeroptera có 6 loài (chiếm 7,32%), bộ Diptera và Coleoptera cùng có 4 loài (chiếm 4,88%), bộ Phyllodocida và Mytiloida có 3 loài (chiếm 3,66%), bộ Unionoida có 2 loài (chiếm 2,44%), hai bộ Tubificida và Arhynchobdellida mỗi bộ chỉ  có 1 loài (chiếm 1,22%). Bổ sung mới cho thành  phần loài Thân mềm Chân bụng và Hai mảnh vỏ ở sông Hương gồm 19 loài, 9 giống và 4 họ.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2984