NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CÁ THÁT LÁT NOTOPTERUS NOTOPTERUS (PALLAS, 1769) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Cá thát lát Notopterus notopterus (Pallas, 1796) là loài cá nước ngọt phân bố ở Việt nam và vùng Đông Nam Á [6], [2, [3]. Thừa Thiên Huế do vậy, là địa bàn có sự phân bố thích hợp của cá thát lát ở khu vực Trung Trung Bộ [5]. Cá sử dụng thức ăn tự nhiên trong các trong các thủy vực để cung cấp năng lượng cho sinh trưởng, phát triển, sinh sản bảo tồn chủng quần [10]. Kết quả nghiên cứu của bài báo này góp phần làm rõ đặc điểm dinh dưỡng của cá thát lát là một trong các đặc điểm sinh học quan trọng của cá trong tự nhiên.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2986