ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ CHỊU HẠN CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG LẠC MỚI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này của chúng tôi được tiến hành trong vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Viện Nghiên cứu phát triển, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Mục tiêu của nghiên cứu là tuyển chọn giống lạc mới cho năng suất cao, có khả năng chịu hạn và phù hợp với điều kiện sản xuất ở những vùng không chủ động nước tưới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Các giống lạc thí nghiệm thuộc nhóm ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng phát triển dao động từ 85-101 ngày; Chiều cao cây của các giống lạc thí nghiệm thuộc loại thấp và trung bình, dao động từ 29,40-76,05 cm; Có 4 giống lạc có khả năng chịu hạn tốt lần lượt là TQ2, TQ9, TQ30 và TQ34; Có 2 giống có khả năng chịu hạn và cho năng suất cao là giống TQ34 (30,00 tạ/ha) và TQ30 (26,33 tạ/ha). Giống cho năng suất cao nhưng chịu hạn kém là TQ21 (34,37tạ/ha).
https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2987