NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC CP5 ĐẾN SỨC SẢN XUẤT THỊT VÀ TRỨNG CỦA GÀ NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Chế phẩm có nguồn gốc thảo dược CP5 với thành phần: Xạ Can  57,8%, Viễn Chí 8,1%, Bọ mắm 34,1%  được bào chế dưới dạng bột mịn do Phân  viện chăn  nuôi Nam Bộ cung cấp được trộn  vào thức ăn  cơ sở nuôi gà thịt từ 1 ngày đến 9 tuần tuổi. Tổng số 300 con gà 1 ngày tuổi được chia ngẫu nhiên thành  5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 60 gà chia 3 lô (lặp lại 3 lần) và 180 con gà đẻ  trứng từ 22 đến 33 tuần đẻ, chia ngẫu nhiên thành 5 nghiệm thức mỗi nghiệm thức 36 gà (3gaf/ô, lặp lại 12 lần). Đối chứng DC.0 nuôi bằng thức ăn cơ sở (không kháng sinh, không chế phẩm),  đối chứng DC.1 (thức ăn cơ sở + kháng sinh dùng như hiện hành, không chế phẩm), các nghiệm thức còn lại dùng thức ăn cơ sở + CP5 với 3 liều khác nhau:  CP5.1; CP5.2; CP5.3 tương ứng là 160g; 320g; 480g CP5/100 kg thức ăn. Liều dùng này như nhau cho cả gà thịt và gà đẻ. Kết quả cho thấy các chế phẩm có ảnh hưởng tốt, làm giảm hội chứng  hô hấp và tỷ lệ gà chết như gà lô DC.1 và tốt hơn  lô gà DC.0. Tốc độ sinh trưởng và khối lượng gà cuối kỳ, chỉ số sản xuất cao nhất lô CP5.3, thấp nhất CP5.1 và đều hơn DC.0,DC.1.  Mẫu thịt kiểm tra không có kháng sinh Tetracycline và Tylosine.  Ở gà đẻ, CP5 với  liều dùng khác nhau ảnh hưởng không lớn đến sức sản xuất trứng, nhưng cải thiện được chi phí thức ăn và phẩm chất trứng . Đề nghị cho phép sử dụng chế phẩm  CP5 trộn vào thức ăn  nuôi gà thịt với các liều đã dùng ; lặp lại thí nghiệm trên gà thịt vào vụ Đông –Xuân và trên gà trứng ở độ tuổi khác nhau với liều cao hơn trước khi đưa vào sản xuất.

https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2989