THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI GHÉP TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÀ CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nuôi ghép tôm Chân trắng và cá Rô phi trong ao nuôi tôm thương phẩm góp phần cải thiện môi trường, hạn chế dịch bệnh, cho hiệu quả kinh tế. Qua thí nghiệm cho thấy mô hình nuôi ghép cho tốc độ tăng trưởng tôm nuôi cao hơn mô hình nuôi đơn. Tôm sau 72 ngày nuôi khối lượng trung bình ở mô hình nuôi ghép đạt 15,33 (g/con), mô hình nuôi đơn đạt 14,40 (g/con); chiều dài trung bình đạt 11,71 (cm/con) và11,34 (cm/con). Tỷ lệ sống ở mô hình nuôi ghép đạt 82,0% và 76,8% ở mô hình nuôi đơn. Lợi nhuận của ao nuôi ghép là 301.017.000 đồng và ao nuôi đơn là 216.363.000 đồng. Hiệu quả đồng vốn đầu tư (đồng/triệu đồng đầu tư/tháng) ở mô hình nuôi ghép là 308.733 đồng cao hơn so với mô hình nuôi đơn là 223.321 đồng sau một vụ nuôi. Đây là mô hình đang được nhiều nông ngư dân ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh duyên hải miền Trung phát triển và nhân rộng.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3014