ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ CƠM MÕM NHỌN (ENCRASICHOLINA HETEROLOBA RÜPPELL, 1837) Ở VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ

Abstract

Đặc điểm sinh học của cá cơm mõm nhọn (Encrasicholina heteroloba Rüppel, 1837) ở vùng biển Tây Nam Bộ được nghiên cứu dựa trên số liệu điều tra bằng lưới vây và số liệu nghề cá thương phẩm. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiều dài bắt gặp và chiều dài trung bình của cá cơm mõm nhọn tương ứng dao động khoảng 16÷85mm và 50,5÷71,1mm. Phương trình sinh trưởng chiều dài von Bertalanffy của cá cơm mõm nhọn có dạng L = 86*(1 - e-1,82*(t+0,028)). Cá cơm mõm nhọn là loài dị sinh trưởng. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng cơ thể theo phương trình W = 0,004628*L3,305658. Cá đực luôn chiếm ưu thế trong quần thể cá cơm mõm nhọn với tỷ lệ đực:cái là 1,20:1,00. Mùa vụ sinh sản tập trung của cá cơm mõm nhọn từ tháng 5 đến tháng 7 và từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Chiều dài của cá thể tham gia sinh sản lần đầu khoảng 63mm. Sức sinh sản tuyệt đối của cá cơm mõm nhọn dao động khoảng 1.670÷14.946 trứng và trung bình đạt 5.070 trứng. Sức sinh sản tương đối trung bình khoảng 1.344 trứng/g cơ thể. Cá cơm mõm nhọn có lượng bổ sung cao ở tháng 2, tháng 3 và từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.
https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3015