NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TẦM XI-BÊ-RI (Acipenser baerii Brandt, 1869) GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện trong 4 tuần nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số công thức thức ăn (CT1 – Thức ăn chế biến; CT2 – Thức ăn công nghiệp và CT3 – Thức ăn công nghiệp kết hợp với trùn chỉ) lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm Xi-bê-ri giai đoạn cá hương lên cá giống. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cá được cho ăn công thức thức ăn CT3 cho tốc độ sinh trưởng tương đối và tuyệt đối cao hơn công thức CT2 (1,75 g/con/ngày; 48,28% so với 1,02 g/con/ngày; 34,27%; P < 0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt thống kê về 2 chỉ tiêu này giữa công thức CT1 (1,41 g/con/ngày; 42,7%) và công thức CT2 và CT3 (P > 0,05). Tương tự, cá được cho ăn công thức thức ăn CT3 cho khối lượng cuối cao nhất (26,92 g/con), tiếp theo là công thức CT1 (23,48 g/con) và thấp nhất là công thức CT2 (20,12 g/con) (P < 0,05). Tỷ lệ sống của cá đạt được ở công thức thức ăn CT3 và CT1 cao hơn so với công thức CT2 (82,67; 79,33 so với 63,25%; P < 0,05). Từ nghiên cứu này có thể nhận thấy, công thức thức ăn CT3 là thích hợp cho ương cá tầm Xi-bê-ri giai đoạn cá hương lên cá giống.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3016