ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ KHOANG CỔ CAM Amphiprion percula (Lacepede, 1801) GIAI ĐOẠN 15 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

Abstract

Trong nghiên cứu này, 4 loại thức ăn khác nhau (Artemia, Copepoda, thức ăn tổng hợp VANNA và thức ăn chế biến) được thử nghiệm nhằm xác định loại thức ăn thích hợp cho ương nuôi cá khoang cổ cam giai đoạn 15 đến 60 ngày tuổi. Kết quả cho thấy, cá được cho ăn Copepoda và thức ăn tổng hợp đạt tốc độ sinh trưởng đặc trưng cao nhất (2,12 và 2,06%/ngày, p > 0,05), tiếp theo là Artemia (1,65%/ngày) và thấp nhất là thức ăn chế biến (1,13%/ngày) (p < 0,05). Tương tự, cá được cho ăn Copepoda và thức ăn tổng hợp đạt chiều dài cuối cao nhất (22,35 và 21,68 mm, p > 0,05), tiếp theo là Artemia (18,05 mm) và thấp nhất là thức ăn chế biến (14,34 mm) (p < 0,05). Tỷ lệ sống của cá đạt cao nhất ở nghiệm thức cho ăn Artemia, Copepoda và thức ăn tổng hợp (97,78; 94,44 và 91,11%) và thấp nhất ở thức ăn chế biến (58,89%) (p < 0,05). Có thể nhận thấy rằng, loại thức ăn thích hợp cho cá khoang cổ cam giai đoạn 15 đến 60 ngày tuổi là thức ăn tổng hợp VANNA nhằm đảm bảo tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế.

Từ khóa: thức ăn, tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống, cá khoang cổ cam, Amphiprion percula.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3017