HIỆU QUẢ KÍCH THÍCH SINH TRƯỜNG VÀ PHÒNG TRỪ BỆNH LỞ CỔ RỄ, THỐI TRẮNG THÂN CÀ CHUA BẰNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Abstract

Với những chất do cây trồng tiết ra, tập đoàn vi khuẩn vùng rễ có những khác biệt so với vi khuẩn trong đất. Phần lớn vi khuẩn vùng rễ trung tính, một phần có hại và một phần có lợi. Nhóm vi khuẩn có ích vùng rễ có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng cũng như hạn chế bệnh hại. Trong nghiên cứu này, một số vi khuẩn có ích vùng rễ Pseudomonas sp. chủng R4D2, Burkholderia sp. chủng HR77, và Bacillus sp. chủng S20D12 có tác dụng kích thích sinh trưởng cây trồng và hạn chế bệnh hại được nghiên cứu khả năng kích thích sinh trưởng và hạn chế bệnh lở cổ rễ do nấm Rhizoctonia solani và bệnh thối trắng thân do nấm Sclerotium rolfsii gây ra thử nghiệm trên cây cà chua giống TN507 trong điều kiện nhà lưới. Kết quả nghiên cứu về khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng cho thấy rằng vi khuẩn Bacillus sp. chủng S20D12 làm tăng tỉ lệ mọc 10,8% tại thời điểm 2 tuần sau gieo. Tât cả các vi khuẩn lây nhiểm đều làm tăng chiều cao cây. Kết quả nghiên cứu phòng trừ sinh học bệnh lở cổ rễ cho thấy các chủng vi khuẩn nghiên cứu có hiệu quả hạn chế bệnh từ 25,0% đến 62,5%. Kết quả nghiên cứu phòng trừ sinh học bệnh thối trắng thân cho thấy các chủng vi khuẩn nghiên cứu có hiệu quả hạn chế bệnh từ 15,5% đến 49,7%. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng vi khuẩn Bacillus sp. chủng S20D12 là vi khuẩn có khả năng kích thích sinh trưởng cây cà chua và hạn chế bệnh hại tốt nhất, đây là chủng hứa hẹn trong sử dụng kích thích sinh trưởng và hạn chế bệnh lở cổ rễ, thối trắng thân cà chua.

 

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3024