NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC MÔ HỌC SỰ PHÁT TRIỂN BUỒNG TRỨNG TÔM RẢO (METAPENAEUS ENSIS DE HAAN 1850) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu thực hiện trên tôm Rảo (Metapenaeus ensis de Haan 1850) ở đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 12/2012 đến tháng 07/2013 với mục đích xác định một số đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học sự phát triển của tuyến sinh dục cái qua các tháng nghiên cứu nhằm cung cấp các dẫn liệu cho việc nhân giống nhân tạo nhằm cải thiện nguồn giống và chất lượng giống.

Kết quả nghiên cứu: Đã có các dẫn liệu về mối liên quan giữa đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học sự phát triển của tuyến sinh dục cái qua các tháng nghiên cứu, trong đó tế bào trứng phát triển qua 2 thời kì tạo noãn hoàng là thời kì tạo noãn hoàng 1 và thời kì tạo noãn hoàng 2. Quá trình phát triển buồng trứng gồm có 5 giai đoạn: Giai đoạn 1: Giai đoạn chưa phát triển; Giai đoạn 2: Giai đoạn đang phát triển; Giai đoạn 3: Giai đoạn gần chín (sắp thành thục); Giai đoạn 4: Giai đoạn thành thục; Giai đoạn 5: Giai đoạn sau đẻ. Qua các giai đoạn phát triển, có mối liên hệ chặt chẽ giữa cấu trúc mô học của tế bào trứng và hình thái, hệ số thành thục của buồng trứng.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3026