Một số đặc điểm sinh sản của cá Lăng đuôi đỏ Hemibagrus wyckioides nuôi trong ao đất tại tỉnh Đắk Lắk

Abstract

Cá lăng bố mẹ Hemibagrus wyckioides (Fang & Chaux, 1949) được thu mua từ đàn cá đánh bắt ngoài tự nhiên và tiến hành nuôi trong ao đất tại tỉnh Đắk Lắk với mật độ nuôi là 0,5kg/m2 và tỷ lệ đực:cái = 1:1. Thức ăn sử dụng hàng ngày để nuôi vỗ là cá tạp, bổ sung thêm dầu mực, vitamin và khoáng chất với khẩu phần ăn từ 3 - 5% khối lượng đàn cá. Trong quá trình nghiên cứu, tuổi thành thục, hệ số thành thục (GSI), và các giai đoạn phát triển  tuyến sinh dục của đàn cá nuôi đã được xác định. Tuổi thành thục của cá từ 2+ đến 3+. Nhóm kích thước thành thục sinh dục lần đầu khi nuôi trong ao đất có chiều dài là 52,3 cm và khối lượng trung bình là 1,50 kg với cá cái; 53,2 cm và 1,47 kg với cá đực. Hệ số thành thục tuyến sinh dục ở giai đoạn IV của các nhóm cá < 4 kg trung bình dao động từ 0,37 - 0,46% với cá đực và từ 4,00 - 6,91% với cá cái.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3028