NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TĂNG KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÂY SÂM PHÚ YÊN (Abelmoschus sagittifolius Kurz)

Abstract

TÓM TẮT

Các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhà ươm có mái che tại Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.  Kết quả cho thấy: 1) Xử lý α-NAA 400 ppm trong thời gian 1,5-2 phút, cành giâm dài 7 cm và trên cành để lại 4 lá, phun bổ sung dinh dưỡng bằng phân bón lá Supermes giúp cành giâm ra rễ nhiều, khả năng sinh trưởng của rễ và chồi cành tốt hơn đối chứng và các công thức thí nghiệm khác; 2) Giá thể vô bầu cành giâm có thành phần 69% đất phù sa + 1% super lân + 20% trấu hun + 10% phân chuồng hoai giúp cây giống sinh trưởng phát triển khỏe; 3) Từ kết quả các thí nghiệm, chúng tôi đã xây dựng quy trình nhân giống sâm Phú Yên cải tiến, kết quả thử nghiệm quy trình cải tiến cho thấy cây giống sau giâm 36 ngày có các chỉ tiêu sinh trưởng về chồi và rễ hơn quy trình cũ ở mức sai khác có ý nghĩa thống kê, cụ thể chiều dài chồi tăng 5%, số chồi tăng 21%, khối lượng chồi tăng 14%, số rễ/cành giâm tăng 25%, chiều dài rễ tăng 15% và khối lượng rễ tăng 12%.

Từ khóa: Sâm Phú Yên, biện pháp kỹ thuật, nhân giống vô tính.

STUDY ON APPROPRIATE CULTIVATED TECHNIQUES FOR IMPROVING VEGETATIVE PROPAGATION RATE OF PHU YEN GINSENG (Abelmoschus sagittifolius Kurz)

Nguyễn Đình Thi, College of Agriculture and Forestry, Hue University

Trương Hùng Mỹ, Phu Yen Department of Science and Technology

SUMMARY

Experiments were conducted in nethourse at Application and Transformation Technology Center, Phu Yen Department of Science and Technology. The results showed that: 1) Using α-NAA 400 ppm solution dipped in 1.5-2 minutes, main stem with 7cm length and 4 leaves, spraying Supermes 3days/time appeared optimal for root and shoot growth of Phu Yen ginseng stem cutting; 2) In addition, using rootting medium mixture of 69% silt + 1% super phosphate + 20% rice husk + 10% compost obtained the highest of shoot, root and leaves growth; 3) After 36 days vegetative propagation, when comparing with the old cultivated techniques Phu Yen ginseng increase 5-25% growth indicators (shoot height = 5%, shoot number = 21%, shoot weight = 14%, root number = 25%, root length = 15% and root weight = 12%).

Keys word: Phu Yen ginseng, cultivated techniques, vegetative propagation.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3029