Nghiên cứu ảnh hưởng của nước ép rong sụn và chitosan đến sinh trưởng và năng suất xà lách tại thành phố Huế/Effect of seaweed extracts and chitosan on growth and yield of lettuce (Lactuca sativa) at Hue city

Abstract

Tóm tắt. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nước ép rong sụn và chitosan đến sinh trưởng, năng suất rau xà lách tại thành phố Huế của chúng tôi cho thấy: 1) Phun nước ép rong sụn đã có tác dụng tốt, tăng sinh trưởng thân lá và năng suất rau xà lách, thời gian sinh trưởng giảm 2 ngày và thời gian sử dụng sau thu hoạch tăng 1 ngày. Nồng độ phun phù hợp là pha loảng nước ép rong sụn tỷ lệ 1/300; 2) Phun chitosan nồng độ 100ppm có tác dụng tích cực đến sinh trưởng thân lá và tăng năng suất xà lách, kéo dài thời gian sử dụng sau thu hoạch 1 ngày và rút ngắn thời gian sinh trưởng cây rau 4 ngày; 3) Sử dụng phối hợp chitosan 100ppm và nước ép rong sụn pha loảng tỷ lệ 1/300 giúp cây xà lách sinh trưởng phát triển cân đối, cho năng suất và phẩm chất cao hơn, năng suất tăng 12,73% so với đối chứng và VCR = 3,94. Trong khi sử dụng riêng lẻ chitosan hoặc nước rong sụn năng suất tăng 8,57-9,40% so với đối chứng và VCR = 3,18-3,25.

Từ khoá: Xà lách, chitosan, nước ép rong sụn

Abstract. The results of research on application seaweed extracts and chitosan for lettuce were carried out at Hue city showed that: 1) Spraying seaweed extracts 1/300 (the rate of seaweed extracts/water) could improved the growth indicators and yield, could get shorter growth life cycle 2 days and longer postharvert time 1 days; 2) Spraying chitosan 100ppm could improved the growth and yield of lettuce, could get shorter growth life cycle 4 days and longer postharvert time 1 days; 3) Using the combination seaweed extracts 1/300 + chitosan 100ppm for lettuce could be better than the control and using seaweed extracts or chitosan, the yield could be increased up to 12,73% when comparing with control and VCR = 3,94.

Key words: Lettuce, chitosan, seaweed extracts

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3030