HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

Abstract

Qua bốn đợt khảo sát trên thực địa với tổng cộng 32 ngày trong năm 2012, kết hợp với sự kế thừa các công trình nghiên cứu từ năm 2005 đến năm 2011, bài báo này công bố danh lục 64 loài lưỡng cư (LC), bò sát (BS) ở Vườn Quốc Gia (VQG) Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Danh lục này bổ sung cho vườn 41 loài, đồng thời bổ sung cho khu hệ LCBS tỉnh Đồng Tháp 2 loài là Rắn lá khô đốm nhỏ (Calliophis maculiceps) và Ếch giun nguyễn (Ichthyophis nguyenorum). Có 17 loài quý hiếm bị đe dọa bởi các mức độ khác nhau theo Sách Đỏ Việt Nam 2007, Danh lục Đỏ Thế Giới, Nghị Định 32/2006 của Chính Phủ và Công ước CITES 2006. Trong 64 loài của vườn, có 30 loài được người dân trong vùng sử dụng làm thực phẩm hằng ngày, trong đó các loài trong họ Rắn nước được khai thác và bán rất phổ biến ở các chợ. Điều này cho thấy giá trị sử dụng và phát triển của nguồn tài nguyên LCBS trong vùng, đồng thời với sự khai thác quá mức của con người sẽ làm cho các loài có nguy có mất số lượng lớn cá thể trong tự nhiên.

Từ khóa: Bò sát, Đồng Tháp, lưỡng cư, quý hiếm, bảo tồn, đất ngập nước, Tràm Chim.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3035