NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ ĐỰC HÓA CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM CÁ TRONG NƯỚC CÓ PHA HORMONE 17α - METHYLTESTOSTERON

Abstract

Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện môi trường ở Thừa Thiên Huế thích hợp cho sự thành thục tuyến sinh dục của cá Điêu hồng (Oreochromis sp.). Cá Điêu hồng bố mẹ thành thục từ 12 tháng tuổi trở lên với khối lượng thành thục lần đầu của cá đực trung bình 336 ± 18,68 g tương ứng với chiều dài trung bình 22,6 ± 2,8 cm và cá cái có khối lượng trung bình 350 ± 24,8 g tương ứng với chiều dài trung bình 25 ± 1,86 cm. Số trứng thu được, khối lượng cá cái tham gia sinh sản, tỷ lệ ngậm trứng thấp nhưng số trứng thu được/kg cá cái, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở khá cao, đạt yêu cầu của sản xuất. Việc ngâm cá Điêu hồng ở các mức nồng độ 17α - methyltestosteron (MT) là 1,6; 2 và 2,4 mg/lít với thời gian ngâm 2 giờ cho kết quả tỷ lệ đực, hệ số đực hóa và khả năng sinh trưởng cao nhất được ghi nhận ở nghiệm thức 2 mg/lít.

Từ khóa: Cá Điêu hồng, 17α - methyltestosteron, Thừa Thiên Huế, sinh sản, đực hóa

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3036