KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI CỦA CÁC NHÓM GÀ RI LAI NUÔI THỊT 8-13 TUẦN TUỔI

Abstract

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi của ba nhóm gà lai của cơ sở Cao Khanh- CK (Bình Định), CP (Lương Mỹ, Hà Nộị),  Japfacomfeed-JA (Long An), nuôi trong nông hộ tại Thừa Thiên Huế cho thấy: gà có tỷ lệ nuôi sống cao (94,5-98,8%); khối lượng gà lúc 10 và 13 tuần tuổi đạt cao, tương ứng: 1427-1467g/con (gà trống), 1215-1299g/con (gà mái) và 1634- 1805g/con (gà trống) và 1401-1455g/con (gà mái), nhưng chi phí thức ăn cho 1kg khối lượng tăng là tương đối cao ở gà CK, CP, JA tương ứng là 5,64-5,71; 4,16-4,80; 4,14- 5,56 kg. Chỉ số sản xuất (PN) cao nhất ở gà JA (81,45), tiếp đến gà CP và CK (71,64 và 67,34) và có sự sai khác giữa gà trống và gà mái. Với giá thức ăn, con giống và giá bán gà như hiện nay thì người chăn nuôi thu lời không đáng kể. Cần có chế độ nuôi dưỡng riêng gà trống mái và  nghiên cứu thêm các yếu tố kinh tế - kỹ thuật của việc kéo dài thời gian nuôi gà thịt đến 13 tuần tuổi, thậm chí là 100 ngày tuổi như các khuyến cáo hiện nay.

Từ khóa: Gà Cao Khanh, CP, Japacomfeed, khả năng sinh trưởng.
https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3040