NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 TẠI QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Đề tài được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2012-2013 tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 20 giống siêu lúa xanh (GSR): GSR7, GSR10, GSR12, GSR26, GSR31, GSR33, GSR36, GSR38,GSR39, GSR47, GSR50, GSR58, GSR63, GSR66, GSR81, GSR84, GSR88, GSR89, GSR90, GSR91, và giống Khang Dân 18 (KD18) làm giống đối chứng. Mục đích của đề tài là đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa mới trong điều kiện sản xuất tại địa phương (độ mặn 5-6‰), từ đó xác định được những giống có khả năng chịu mặn, cho năng suất cao và chất lượng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy 6 giống lúa có khả năng chịu mặn, thích ứng tốt và cho năng suất cao gồm: là GSR50 (75,36 tạ/ha), GSR84 (73,08 tạ/ha), GSR66 (72,24 tạ/ha), GSR31 (70,80 tạ/ha), GSR38 và GSR39 (70,32 tạ/ha). Giống đối chứng KD18 có năng suất 59,00 tạ/ha. 

Từ khóa: Giống lúa chịu mặn, Khảo nghiệm, Siêu lúa xanh, Thừa Thiên Huế,  Vụ Đông Xuân

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3042