NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC DINH DƯỠNG CỦA CÁ NÂU

Abstract

Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng được thực hiện tại khoa Thủy sản – Đại học Nông Lâm Huế và khoa Sinh Đại học Khoa Học Huế. Cá nâu được thu ngẫu nhiên từ phá Tam Giang 82 mẫu. Kết quả phân tích cho thấy, thành phần thức ăn của cá Nâu rất đa dạng, gồm 19 loại đại diện cho thuộc 6 nhóm khác nhau (4 ngành Tảo và 2 ngành động vật không xương sống và mùn bã hữu cơ). Trong đó, ngành Tảo Silic - Bacillariophyta chiếm ưu thế về thành phần (11 chi), ngành Tảo Lam - Cyanophyta có 1 chi, Ngành Tảo Lục - Chlorophyta có 2 chi và ngành Tảo Đỏ - Rhodophyta có 2 chi. Trong thành phần thức ăn của cá Nâu còn gặp các đại diện của 2 ngành động vật không xương sống là ngành Giun đốt - Annelida với đại diện là lớp giun nhiều tơ Polychaeta và nhóm giáp xác chân chèo Copepoda đại diện cho ngành Chân khớp – Arthropoda.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3046