ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TẠI MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Bài báo này nhằm mục đích đánh giá tình hình giao đất và sử dụng đất lâm nghiệp tại một số xã của huyện Tây Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang đã giao cho 56 cộng đồng làng với tổng diện tích là 41.923,15 ha đất để quản lý, bảo vệ. Tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho hộ gia đình là 6.930,13 ha (chiếm 8,26% tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện). Diện tích đất lâm nghiệp giao cho người dân sử dụng ở xã Avương cao hơn so với xã Axan. Tuy vậy, diện tích đất chưa sử dụng vẫn còn rất lớn ở cả hai xã, đặc biệt là ở xã Axan chiếm gần ½ tổng diện tích đất tự nhiên. Mức độ đầu tư để phát triển sản xuất ở tất cả các hộ được điều tra của hai xã đều tăng lên nhưng với số lượng không đáng kể và còn thô sơ, chủ yếu là do Nhà nước hỗ trợ như giống cây trồng và phân bón. Sau khi giao đất lâm nghiệp số hộ có tivi, xe máy, xây nhà mới đều tăng ở cả hai xã. Thu nhập bình quân/ người/tháng ở cả hai xã đều tăng và xã Avương tăng cao hơn so với xã Axan.

Từ khóa: đất lâm nghiệp, giao đất, sử dụng đất, dân tộc thiểu số, Tây Giang

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3047