TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI ĐẾN THẢM THỰC VẬT NGẬP MẶN Ở RÚ CHÁ, THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thành phần loài thực vật ngập mặn (TVNM) ở Rú Chá. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 27 loài TVNM thuộc 26 chi, 22 họ của 2 ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và ngành Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó, ngành Ngọc lan chiếm ưu thế. Trong số 27 loài TVNM ở Rú Chá, có 10 loài cây ngập mặn chính thức và 17 loài cây tham gia ngập mặn. Đồng thời, so với danh lục thành phần loài của các tài liệu trước đây, nghiên cứu lần này đã bổ sung thêm 8 loài mới ở Rú Chá. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế- xã hội ở xã Hương Phong trong thời gian qua đã có nhiều ảnh hưởng đến thảm thực vật ngập mặn nơi đây. Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội mới quan tâm nhiều vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và  sinh kế. Vì thế, kết quả nghiên cứu đã xác định được 4 hoạt động kinh tế- xã hội chủ yếu (sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, san lấp đất rừng ngập mặn để xây dựng công trình và hoạt động dân sinh khác) đã làm suy thoái thảm TVNM ở Rú Chá về diện tích, sự phân bố và chất lượng TVNM.

Từ khóa: Rú Chá, thực vật ngập mặn, tác động, hoạt động kinh tế- xã hội, thành phần loài, đặc điểm phân bố.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3049